Vrste finančnih modelov (Top 4) | Primeri po korakih

Vrste finančnih modelov

Finančni modeli se uporabljajo za predstavitev napovedi finančnih rezultatov podjetja na podlagi njegove pretekle uspešnosti in prihodnjih pričakovanj z namenom, da jih uporabijo za finančno analizo, najpogostejši tipi finančnih modelov pa so model diskontiranega denarnega toka (DCF), model odkupa z vzvodom (LBO), primerljiv model analize podjetja in model združitev in prevzemov.

Tu je seznam 4 najboljših vrst finančnih modelov

 1. Model diskontiranega denarnega toka (DCF)
 2. Model odkupa z vzvodom
 3. Primerljiv model analize podjetja
 4. Model združitev in prevzemov

Podrobno se pogovorimo o vsakem od njih -

# 1 - Model diskontiranega denarnega toka

To je morda eden najpomembnejših tipov finančnih modelov, ki je del metodologij vrednotenja. Uporablja predvidene proste denarne tokove, za katere se pričakuje, da bodo pridobljeni, in jih diskontira, da doseže neto sedanjo vrednost (NPV), ki pomaga pri potencialni vrednosti naložbe in kako hitro se lahko od nje odcepijo.

To lahko izrazimo s spodnjo formulo:

DCF = CF1 / (1 + r) 1 + CF2 / (1 + r) 2 + …… .. + CFn / (1 + r) n                                

kjer je CF1 = denarni tok na koncu leta

r = diskontna stopnja donosa

n = Življenje projekta

Pri izračunu NPV bomo predpostavili, da so stroški kapitala znani za izračun NPV. Formula za NPV:

[NPV = sedanja vrednost denarnega priliva - sedanja vrednost denarnega odtoka],

Če je NPV pozitivna, je projekt vredno razmisliti, sicer gre za možnost, ki prinaša izgubo.

Model diskontiranega denarnega toka - primer

Oglejmo si primer za razumevanje posledic DCF Valaumodel:

     Leto01.2.3.4.
Denarni tok    (100.000)30.00030.00040.00045.000

Začetni denarni tok znaša 100.000 INR za začetek objave projekta, kar so vsi denarni prilivi.

100.000 = 30.000 / (1 + r) 1 + 30.000 / (1 + r) 2 + 40.000 / (1 + r) 3 + 45.000 / (1 + r) 4                                          

Pri izračunu je r = 15,37%. Če se torej pričakuje, da bo stopnja donosa od projekta višja od 15,37%, bo projekt sprejet, sicer pa bo zavrnjen.

V raziskavi lastniškega kapitala se analiza DCF uporablja za iskanje temeljne vrednosti podjetja (poštena vrednost podjetja)

# 2 - Model odkupa z vzvodom

Odkup z vzvodom (LBO) je nakup javnega ali zasebnega podjetja s precejšnjo količino izposojenih sredstev. Po nakupu podjetja je razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom praviloma večje od 1 (dolg predstavlja večino dela). Med lastništvom se denarni tokovi podjetja uporabljajo za servisiranje zneskov dolga in obresti. Skupni donos, ki ga ustvarijo vlagatelji, se izračuna na podlagi izstopnega toka podjetja (EBIT ali EBITDA) in zneska dolga, ki je bil plačan v časovnem obdobju. Tovrstna strategija se v veliki meri uporablja pri finančnih vzvodih s sponzorji, kot so podjetja zasebnega kapitala, ki želijo prevzeti podjetja z namenom, da jih bodo v prihodnosti prodali z dobičkom.

Če se želite profesionalno naučiti LBO modeliranja, boste morda želeli pogledati 12+ ur tečaja modeliranja LBO

Primer modela LBO

Nazorni primer je naveden spodaj s parametri in predpostavkami:

 • XYZ Private Equity partnerji konec leta nič (pred začetkom poslovanja) kupijo ciljno družbo ABC za petkratno prihodnjo EBITDA.
 • Razmerje med dolgom in kapitalom = 60:40
 • Predpostavimo, da mora biti tehtana povprečna obrestna mera za dolg 10%
 • ABC pričakuje, da bo v prvem letu dosegel 100 milijonov dolarjev prihodkov od prodaje z 40-odstotno stopnjo EBITDA.
 • Prihodki naj bi se medletno povečali za 10%.
 • Stopnje EBITDA naj bi v času naložbe ostale enake.
 • Kapitalski odhodki naj bi znašali 15% prodaje vsako leto.
 • Obratovalni kapital naj bi se vsako leto povečal za 5 milijonov dolarjev.
 • Amortizacija naj bi znašala 20 milijonov USD vsako leto.
 • Ob predpostavki stalne davčne stopnje 40%.
 • XYZ zapusti ciljno naložbo po 5. letu pri istem večkratniku EBITDA, uporabljenem ob vstopu (5-krat EBITDA naprej 12 mesecev) - glej večkratniki vrednosti terminala

Z uporabo vstopnega modela 5.0 se cena, plačana za nabavno ceno ABC Target Company, izračuna tako, da se EBITDA za 1. leto (ki predstavlja 40-odstotno maržo EBITDA na 100 milijonov dolarjev dohodka) pomnoži s 5, torej nabavna cena = 40 * 5 = 200 milijonov dolarjev.

Dolžniško in lastniško financiranje se izračuna ob upoštevanju razmerja med dolgom in lastniškim kapitalom =

Delež dolga = 60% * 200 milijonov USD = 120 milijonov USD

Kapitalski delež = 40% * 200 milijonov = 80 milijonov USD

Na podlagi zgornjih predpostavk lahko sestavimo tabelo na naslednji način:

($ v mm)Leta
1.2.3.4.5.6.
Prihodki od prodaje100110121133146161
EBITDA404448535964
Manj: Odpis in amortizacija(20)(20)(20)(20)(20)(20)
DOBIČEK20.24.28.333944
Manj: obresti(12)(12)(12)(12)(12)(12)
EBT8.12.16.21.27.32
Manj: davki(3)(5)(7)(8)(11)(13)
PAT (dobiček po obdavčitvi)5.7.9.13.16.19.

Upoštevajte, da bo izhodna vrednost ob koncu leta 5 temeljila na posredovanju EBITDA večkratnika, izkaza poslovnega izida v šestem letu in ne v petem letu.

Kumulativni prosti denarni tok z vzvodom se lahko izračuna na naslednji način:

($ v mm)Leta
1.2.3.4.5.6.
EBT (z davkom)5.7.10.13.16.
Plus: D&A (negotovinski izkupiček)20.20.20.20.20.
Manj: Kapitalski odhodki(15)(17)(18)(20)(22)
Manj: Povečanje neto obratnega kapitala(5)(5)(5)(5)(5)
Prosti denarni tok (FCF)5.6.7.8.9.

Podatkov nam ni treba upoštevati 6. leta, saj se lahko FCF od 1. do 5. leta uporabi za poplačilo zneska dolga, če je celoten FCF uporabljen za plačilo dolga. Vrnitve izhodov se lahko izračunajo na naslednji način:

Skupna vrednost podjetja na izhodu = nadaljevanje EBITDA na izhodu skupaj s 5,0-krat večkratnikom izhoda za izračun TEV izhoda. 64 mm x 5,0 x večkratnik = 320 milijonov USD

Neto dolg ob izstopu (znan tudi kot končni dolg) se izračuna na naslednji način:

Končni dolg = začetni dolg - odplačilo dolga [120 mm - 34 mm v kumulativnem FCF = 86 mm]

Končna vrednost lastniškega kapitala = izstopni TEV - končni dolg [320 mm - 86 mm] - = 234 mm

Donos večkratnikov denarja (MoM) EV se izračuna kot [Končni EV / Začetek EV] = [234 mm $ / 80 mm $ = 2,93-krat MoM]

Naslednja tabela je koristna za oceno IRR na podlagi petletnih večkratnikov MoM:

2,0-krat na mesec v 5 letih ~ 15% IRR
2,5-krat na mesec v 5 letih ~ 20% IRR
3,0-krat na mesec v 5 letih ~ 25% IRR
3,7-krat na mesec v 5 letih ~ 30% IRR

Tako lahko domnevamo, da je implicitni IRR za zgornji primer približno 25% ali nekoliko pod enakim.

# 3 - Primerljiv model analize podjetja

Primerljiva analiza podjetja (CCA) je postopek, ki se uporablja za oceno vrednosti podjetja z uporabo meritev drugih podjetij podobne velikosti v isti panogi. Deluje pod predpostavko, da bodo podobna podjetja imela podobne večkratnike vrednotenja, na primer EV / EBITDA. Pozneje lahko vlagatelji določeno podjetje primerjajo s konkurenco na relativni osnovi.

Merila za izbiro primerljivih podjetij lahko na splošno razdelimo na naslednji način:

                      Profil podjetja                         Finančni profil
SektorVelikost
Izdelki in storitveDonosnost
Stranke in končni trgiProfil rasti
Kanali distribucijeDonosnost naložb
GeografijaBonitetna ocena

Najbolj kritični večkratniki, ki se upoštevajo za primerjalno analizo, so:

PE večkrat

 • Vrednotenje PE večkrat, znano tudi kot »Cena večkrat« ali »Dobiček večkratnik«, se izračuna kot:
 • Cena na delnico / zaslužek na delnico ALI tržna kapitalizacija / čisti dohodek
 • Ta večkratnik pomeni ceno, ki jo je vlagatelj pripravljen plačati za vsak dohodek.

EV / EBITDA večkratnik

 • Drug pogost večkratnik je EV / EBITDA, ki se izračuna na naslednji način: Vrednost podjetja / EBITDA
 • kjer EV predstavlja vse terjatve do podjetja (navadni lastniški kapital + neto dolg + prednostne delnice + manjšinski deleži).
 • To pomaga nevtralizirati učinek kapitalske strukture. EBITDA pripada imetnikom dolga in lastniškega kapitala, saj je pred obrestno komponento.

Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo

 • Razmerje PBV je razmerje med ceno in knjigo je lastniški kapital, večkratnik izračunan kot tržna cena delnice / knjigovodska vrednost na delnico ali tržna kapitalizacija / skupni lastniški kapital

Koraki, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju primerjalne ocene, so:

 1. Izberite skupino konkurentov / podobnih podjetij s primerljivimi panogami in temeljnimi značilnostmi.
 2. Izračunajte tržno kapitalizacijo = Cena delnice X Število izdanih delnic.
 3. Izračunajte vrednost podjetja
 4. Uporabite pretekle formule iz prijav podjetja in napovedi poslovodstva, lastniških analitikov itd.
 5. Izračunajte različne večkratnike razmika, ki bodo dali osnovni prikaz, kako podjetje deluje, in odraža resnico v zvezi s finančnimi informacijami.
 6. Vrednotite ciljno družbo tako, da izberete ustrezen večkratnik vrednotenja primerjalne vrednosti za istovrstno skupino in določite ciljno družbo na podlagi tega večkratnika. Na splošno se uporablja povprečje ali mediana.

Primerljiv model analize podjetja - primer

 • Zgornja tabela je primerljiv comp za Box Inc. Kot lahko vidite, je na levi strani seznam podjetij, na desni pa ustrezni večkratniki vrednotenja.
 • Dragoceni večkratniki vključujejo EV / prodajo, EV / EBITDA, ceno FCF itd.
 • Za ugotavljanje poštene ocene Box Inc. lahko vzamete povprečje teh večkratnikov industrije.
 • Za več podrobnosti glejte Vrednotenje polja

# 4 - Model združitev in prevzemov

Vrsta finančnega modela se pogosto uporablja v bratovščini investicijskega bančništva. Celoten cilj modeliranja združitev je strankam prikazati vpliv prevzema na EPS prevzemnika in kako je ta EPS primerljiv v industriji.

Osnovni koraki za izdelavo modela združitev in prevzemov so naslednji:

Poudarek tega modela je na oblikovanju bilance stanja po združitvi dveh subjektov.

Razdelek o modelih virov in uporabnikov tega modela vsebuje informacije o pretoku sredstev v transakcijah združitev in prevzemov, od kod prihaja denar in kam se denar porablja. Investicijski bankir določi znesek denarja, zbranega z različnimi lastniškimi in dolžniškimi instrumenti ter z gotovino v blagajni za financiranje nakupa ciljne družbe, ki predstavlja vire sredstev. Uporaba sredstev bo pokazala denar, ki gre za nakup cilja, in različne provizije, potrebne za dokončanje transakcije. Najpomembnejši dejavnik je, da morajo biti viri enaki porabi skladov.

Gotovina = Skupna poraba sredstev - Skupni viri sredstev brez gotovine =

(Nakup lastniškega kapitala + transakcijske provizije + provizije za financiranje) - (lastniški kapital + dolg)

Dobro ime: To je sredstvo, ki nastane v bilanci stanja prevzemne družbe, kadar koli pridobi cilj za ceno, ki presega knjigovodsko vrednost čistih opredmetenih sredstev (tj. Celotna opredmetena osnovna sredstva - skupne obveznosti) v bilanci stanja cilja. Kot del transakcije bo del pridobljenih sredstev ciljne družbe pogosto "zapisan" - vrednost sredstev se bo povečala po zaključku transakcije. To povečanje vrednotenja sredstev se bo prikazalo kot povečanje drugih neopredmetenih sredstev v kupčevi bilanci stanja. To bo sprožilo obveznost za odloženi davek, ki je enaka predpostavljeni davčni stopnji, pomnoženi z odpisom na druga neopredmetena sredstva.

Formula, uporabljena za izračun dobrega imena, ustvarjenega v transakciji združitev in prevzemov:

Novo dobro ime = nabavna cena lastniškega kapitala - (opredmetena osnovna sredstva - skupne obveznosti) - seštevanje sredstev * (1-davčna stopnja)

Dobro ime je dolgoročno sredstvo, vendar se nikoli ne amortizira ali amortizira, razen če se ugotovi oslabitev - če se ugotovi, da je vrednost prevzetega podjetja očitno nižja od tiste, ki jo je prvotni kupec zanjo plačal. V tem primeru bo del dobrega imena "odpisan" kot enkratni odhodek, tj. Dobro ime se bo zmanjšalo za enak znesek oslabitve.

Vzorčni model združitev in prevzemov - kombinirana bilanca stanja

Vzorčni scenariji združitvenih modelov