Oblika izkaza toka sredstev | Kako se pripraviti? (Korak za korakom)

Kaj je oblika izkaza toka sredstev?

Izkaz toka sklada je povzetek vira sredstev in uporabe sredstev, ki primerja bilance stanja dveh različnih datumov in analizira, kje je podjetje zaslužilo denar in kje je podjetje porabilo denar. S pomočjo oblike izkaza iztoka sredstev postane zgoščena različica za analizo virov in uporabo sklada.

Trije deli oblike izkaza toka sredstev

# 1 - Izjava o gibanju obratnega kapitala: obratna sredstva pomenijo razliko med kratkoročnimi sredstvi in ​​kratkoročnimi obveznostmi. Če pride do povečanja obratnega kapitala, bo to uporaba sredstev, in če pride do zmanjšanja obratnega kapitala, bo to vir sredstev.

# 2 - Sredstva iz poslovanja: Če bomo zaslužili dobiček, bo to vir sredstev, v primeru izgube pa bo uporaba sredstev.

# 3 - Izkaz toka sklada: Po pripravi zgornjih dveh zahtev bomo pripravili izkaz toka sklada, ki bo vseboval ves odtok in priliv sredstev.

 1. Vir sklada : V osnovi se ve, kje so organizirana sredstva za vlaganje v posel. Vir sklada je lahko v obliki izdaje delnic, zadolžnic, dobička iz poslovanja, dividende, prejete od naložb, in iztržka iz posojil itd.
 2. Uporaba sklada: V osnovi se ve, kam je bilo vloženo financirano sredstvo. Uporaba sredstev je lahko v obliki nakupa osnovnih sredstev, povečanja obratnega kapitala, nakupa naložb, izplačane dividende, odplačevanja posojil, plačanih obresti itd.

Kako pripraviti izjavo o pretoku sklada? (Primeri)

# 1 - Izjava o spremembi obratnega kapitala

Zdaj bomo videli obliko "izjave o spremembi obratnega kapitala."

 • V tej obliki sta dva dela najprej kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti. Kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti bomo vzeli iz bilance stanja na dan 31. marca'19 in 31. marca'18. Nato izračunajte neto obratna sredstva (po odštevanju kratkoročnih obveznosti od obratnih sredstev) obeh let. Po tem primerjajte neto obratni kapital obeh let in ugotovite spremembe v obratnem kapitalu.
 • V spodnjem primeru znaša neto obratni kapital na dan 31. marca '19 in 31. marca '18 12000 USD oziroma 5500 USD, torej za tekoče leto, tj. Povečanje obratnega kapitala v marcu '19, 6.500 USD.

# 2 - Pripravite izpisek sklada iz poslovanja

Po pripravi izkaza gibanja obratnega kapitala moramo zdaj pripraviti izkaz stanja iz poslovanja:

 • V tej izjavi bomo dobiček / izgubo vzeli iz dobička in izgube, ki je / c. Nato moramo narediti nekaj prilagoditev dobička / izgube.
 • Izkaze dobička in izgube pripravljamo po nastanku poslovnega dogodka. Pri tem se obravnavajo nedenarni odhodki, kot so amortizacija, slabi dolg, vsi odpisani odhodki za dejanski dobiček ali izgubo.
 • Te nedenarne stroške bomo prišteli ali manj, odvisno od primera, in dobili bomo denarni dobiček / izgubo.
 • V spodnji obliki smo predpostavili, da je tekoči letni dobiček 20000 USD. Nato smo ugotovili nedenarne postavke, ki so bile odštete v poslovnem izidu, ki znaša 3230 USD, kar se zdaj prišteje k dobičku tekočega leta, in nedelujoča postavka, ki je bila dodana v izkaz poslovnega izida v višini 120 USD, je bila zmanjšana iz dobička tekočega leta.
 • Po dodajanju in odštevanju nedenarnih postavk ali nedelujočih postavk bomo dosegli položaj, v katerem bo mogoče izpeljati tok sredstev iz poslovanja, tj. 23110 USD.

# 3 - Pripravite poročilo o pretoku sklada

Nazadnje bomo pripravili izjavo o toku sklada

 • V tej izjavi bomo ugotovili vire sklada in njihove vloge.
 • V zgornjem primeru smo videli, da povečanje obratnega kapitala znaša 6.500 USD (šteje se kot vloge sklada), sklad iz operacije pa 23.110 USD (šteje se kot vir sklada) .
 • Recimo, da smo na trgu izdali osnovni kapital v višini 5000 USD (šteje se kot vir sklada ). Urejeni vir sklada se uporablja za povečanje obratnega kapitala in nakup osnovnih sredstev.

Zaključek

 • S pomočjo oblike izkaza toka sklada lahko pripravimo izkaz toka sklada. Družba pripravi to izjavo za analizo sprememb obratnega kapitala med dvema bilancama stanja. Temelji na zgodovinskih podatkih. Upravi pomaga pri sprejemanju prihodnjih odločitev, vendar le na podlagi izkaza toka sklada poslovodstvo ne more sprejeti popolne odločitve, ker upošteva samo postavke, ki temeljijo na skladu.
 • Nazadnje bi moralo vodstvo pripraviti to izjavo, ker upošteva vse vire, tj. Od kod prihajajo sredstva in vse vloge, torej kam grejo sredstva, ta povzeta izjava pa pomaga vodstvu, da gre naprej.