Donosnost poslovnih sredstev (opredelitev, formula) | Izračun + primeri

Donosnost obratovalnih sredstev Opredelitev

Donosnost operativnih sredstev je stopnja donosa, ki ga dobi podjetje z učinkovito uporabo njegovih poslovnih sredstev; poslovna sredstva so sredstva v bilancah stanja družbe, ki se uporabljajo za vsakodnevno poslovanje družbe, za razliko od finančnih sredstev, ki se uporabljajo kot naložba ali kot bilančni izkaz.

Formula donosnosti obratovalnih sredstev

Donosnost operativnih sredstev se izračuna kot odstotek donosa sredstev, ki se uporabljajo v osnovnih dejavnostih podjetja, ki ustvarjajo dohodek. Gre za razmerje izkoristka, ki je eno pomembnih razmerij, ki se uporablja pri finančnem načrtovanju in analizi.

Nekoliko se razlikuje od formule donosnosti celotnih sredstev, ki upošteva celotna sredstva v lasti podjetja. V tem primeru vzamemo samo obratna sredstva, ki so v prvi vrsti vključena v ustvarjanje prihodkov za podjetje. Torej ima dve široki komponenti: -

  • Čisti dohodek: Neto dohodek vključuje preostali dohodek podjetja, ki ostane za delitev delničarjem.
  • Kratkoročna sredstva: Kratkoročna sredstva vključujejo tista sredstva, kot so denarna sredstva, terjatve in druga obratna sredstva podjetja, ki je odgovorno za ustvarjanje prihodkov / prihodkov.

Formula za donosnost poslovnih sredstev je čisti dohodek od obratnega sredstva in je izražena v odstotkih.

Formula donosnosti operativnih sredstev = čisti dohodek / poslovna sredstva

Višja kot je donosnost, boljša je za podjetje. Nekateri primeri poslovnih sredstev vključujejo denar, terjatve, zaloge in osnovna sredstva, ki prispevajo k vsakdanjemu poslovanju.

Izračun donosnosti poslovnih sredstev (z primeri)

Spodaj je nekaj primerov, kako to bolje razumeti.

Primer # 1

Arabic construction limited je rastoče gradbeno podjetje na Bližnjem vzhodu, ki pripravlja svoje računovodske izkaze v skladu s standardi poročanja po MSRP. Če pogledamo letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Število sredstev v bilanci stanja znaša 2.000.000 USD, od tega je 50% sedanje narave. Prikazani čisti dohodek za to določeno obdobje znaša 500.000 USD. Ali želi analitik izračunati donosnost poslovnega sredstva?

Rešitev:

Najprej moramo izračunati del kratkoročnih sredstev = 50% 2.000.000 USD

Kratkoročna sredstva = 2.000.000 * 50 = 1.000.000 USD

Izračun ROOA

= 500.000 / 1.000.000

ROOA = 50%

2. primer

XYZ polymers limited je priprava računovodskih izkazov v skladu s standardi poročanja po MSRP. Če pogledamo letno poročilo družbe za proračunsko leto 2016. Število sredstev v bilanci stanja znaša 2.500.000 USD, od tega je 50% sedanje narave. Prijavljeni čisti dohodek za to določeno obdobje znaša 10.000 USD. Ali želi analitik izračunati donosnost poslovnega sredstva?

Rešitev:

Najprej moramo izračunati delež kratkoročnih sredstev = 50% 2.500.000 USD

Kratkoročna sredstva = 2500000 * 50 = 1.250.000 USD

Izračun ROOA

= 10.000 / 1.250.000

ROOA = 1%

Prednosti

  • Formula se v industriji uporablja za izračun donosnosti sredstva, ki je pomembna matrika razmerja donosnosti za vlagatelje in delničarje, uporablja pa se za primerjavo finančnega razmerja in analizo enakovrednih skupin.
  • Razlikuje se od donosnosti celotnega sredstva, analiza pa postane bolj smiselna, ker upošteva samo tisto sredstvo, ki se dejansko uporablja za ustvarjanje prihodkov in posluje v vsakodnevnem poslovanju.

Omejitve 

  • Ker formula upošteva knjigovodsko vrednost sredstva, bistveno podcenjuje vrednost sredstva iz dejanske tržne vrednosti teh sredstev.
  • Formulo je treba prilagoditi v finančni analizi, če podjetja za sredstva uporabljajo različne računovodske metode ali metode amortiziranja.

Zaključek

ROOA se uporablja za merjenje dobičkonosnosti poslovanja podjetja in učinkovitosti uporabe sredstev. Višji količniki kažejo na večjo dobičkonosnost, razmerja pod 1 pa pomenijo neučinkovito uporabo obratovalnih sredstev. Kljub temu je ROOA pomembna formula za finančno analizo.