Sedanja vrednost rente (opredelitev, razlaga)

Sedanja vrednost opredelitve rente

Sedanja vrednost rente je sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, prilagojena časovni vrednosti denarja, ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, kot je diskontna stopnja (specifična stopnja). Ugotovitev sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov vlagateljem pomaga razumeti, koliko denarja bodo prejeli v določenem časovnem obdobju današnjega dolarja, in sprejeti premišljene naložbene odločitve.

Zaradi inflacije se kupna moč denarja zmanjšuje, tako da ima danes denarni koncept večjo vrednost kot denar, ki ga bomo prejeli jutri, zaradi koncepta časovne vrednosti denarja. Preprosto lahko rečemo, da če ima nekdo denar zdaj, lahko ta denar vloži in uživa donos tega denarja, tako da se vrednost denarja samodejno ceni. Po isti logiki je danes prejetih 10.000 ameriških dolarjev vredneje kot 10.000 prejetih jutri.

Formula

Tukaj,

 • p1, p2 - renta,
 • r - diskontna stopnja
 • n - Časovno obdobje v letih

Po poenostavitvi te sedanje vrednosti formule rente lahko pridemo

Tukaj,

 • p - Izenačena letna plačila
 • r - diskontna stopnja
 • n - časovno obdobje v letih

Primer # 1

G. ABC je 60-letni upokojeni vladni uslužbenec. V zadnjih 30 letih mesečno vplačuje na svoj pokojninski račun, zdaj pa po upokojitvi lahko začne dvigovati sredstva s pokojninskega računa. V skladu z dogovorom mu pokojninsko podjetje dodeli, da 1. vsakega leta v naslednjih 25 letih plača 30.000 USD, druga možnost pa je enkratno plačilo 500.000 USD. Zdaj gospod ABC želi vedeti, kolikšna je vrednost letnih plačil v višini 30.000 ameriških dolarjev v primerjavi z enkratnim plačilom. Ima možnost izbire in želi izbrati, kaj mu prinese več denarja.

Z uporabo zgornje sedanje vrednosti izračuna anuitetne formule, ki jo lahko zdaj vidimo, so dana plačila rente približno 400.000 USD danes ob predpostavki obrestne mere ali diskontne stopnje pri 6%. Torej bi moral gospod ABC danes vzeti 500.000 USD in vlagati sam, da bi dobil boljše donose.

Z zgornjo formulo sedanje vrednosti lahko ugotovimo, da so rente danes približno 400.000 USD ob predpostavki povprečne obrestne mere 6 odstotkov. Tako je gospod Johnson bolje, da danes vzame pavšalni znesek in vlaga vase.

Če spremenimo diskontno stopnjo, se sedanja vrednost drastično spremeni. Diskontni faktor lahko vzamemo na podlagi obrestnih mer ali stroškov sredstev za podjetje, odvisno od uporabe diskontnega faktorja. Tako je nižja diskontna stopnja višja je sedanja vrednost.

2. primer

Ugotovite rento v višini 500 USD, plačano ob koncu vsakega meseca v koledarskem letu za eno leto. Letna obrestna mera je 12%.

Tukaj,

i - Pogostnost pojavitev

Trenutna vrednost Faktor rente

Tukaj,

 • r - diskontna stopnja
 • n - časovno obdobje v letih

Zaradi enostavnosti in enostavnosti uporabe v finančnih modelih strokovnjaki običajno izračunajo faktorje rente sedanje vrednosti, kar jim pomaga, da spremljajo diskontne stopnje in skupne rente.

Ta faktor se ohrani v tabelarnih oblikah, da se ugotovi sedanja vrednost denarnega toka na dolar na podlagi obdobij in obdobja diskontne mere. Ko je vrednost dolarskih denarnih tokov znana, se dejanski denarni tokovi pomnožijo s faktorjem rente, da se ugotovi sedanja vrednost rente.

Izračunaj sedanjo vrednost zapadle rente 

Do zdaj smo videli, da se je renta izplačevala ob koncu vsakega obdobja. Kaj pa, če je plačilo izvedeno na začetku obdobja, nas bo zgornja formula zmotila. Formula zapadlosti rente nam lahko pomaga ugotoviti sedanjo vrednost rente, katere plačilo je izvedeno na datum začetka obdobja.

Tukaj,

 • p - Izenačena letna plačila
 • r - diskontna stopnja
 • n - časovno obdobje v letih

Zaključek

Sedanja vrednost rente je eden izmed zelo pomembnih konceptov za ugotavljanje dejanske vrednosti prihodnjih denarnih tokov. Enako formulo lahko uporabimo za denarne pritoke in denarne odtoke. Za denarne pritoke lahko uporabite izraz diskontna stopnja, za denarne odtoke pa izraz „obrestna mera“. Z uporabo istega koncepta lahko ugotovite sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov, bodisi dohodne bodisi odhodne. Običajna formula nam lahko pomaga ugotoviti sedanjo vrednost rente, če so denarni tokovi na koncu obdobja. Če pa so denarni tokovi na začetku obdobja, bo pomagala formula zapadlosti rente.