Neugodno mnenje pri reviziji (opredelitev, primeri) | Je pomembno?

Kaj je negativno mnenje?

Neugodno mnenje zakonitega revizorja v svojem revizijskem poročilu pomeni, da računovodski izkazi družbe ne kažejo resničnega in poštenega pogleda na poslovne prakse organizacije in so bili napačno predstavljeni ali napačni.

 Pojasnilo

Zakoniti revizor je odgovoren, da poda svoje stališče o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, ki jih je ob koncu proračunskega leta pripravilo poslovodstvo in ki prikazuje poslovne prakse organizacije. Revizor med izvajanjem svojih revizijskih postopkov poskuša pridobiti zadostne in ustrezne revizijske dokaze za preverjanje podatkov iz računovodskih izkazov podjetja. Po zbiranju revizijskih dokazov si revizor oblikuje svoje mnenje o poštenosti računovodskih izkazov, ki jih predloži podjetje.

Primer negativnega mnenja

V poslovnem letu 2018-19 se je podjetje soočilo z izrednim dogodkom (potresom), ki je uničil veliko poslovne dejavnosti podjetja. Te okoliščine kažejo na materialno negotovost glede zmožnosti podjetja, da nadaljuje z nadaljevanjem delovanja. Zato morda ne bo mogel unovčiti svojih sredstev ali odplačati obveznosti med rednim poslovanjem. Računovodski izkazi in pojasnila k računovodskim izkazom družbe omenjenega dejstva ne razkrivajo. Revizorji morajo pripraviti svoje mnenje in pojasniti.

Rešitev:

V tem primeru, če ne razkrijemo dejstva „uničenja podjetja zaradi potresa“, jasno navajamo, da računovodski izkaz ne daje natančnega in poštenega prikaza organizacije. Torej mora revizor v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2018–19 navesti negativno mnenje.

In takšni bi bili prikazani spodaj:

Po našem mnenju računovodski izkaz zaradi opustitve zgoraj navedenih informacij v računovodskem izkazu ne daje natančnega in poštenega prikaza v skladu z zahtevami. Prav tako ne zagotavlja informacij, ki jih je treba sporočiti v skladu z računovodskim načelom:

  1. V primeru bilance stanja stanje družbe na dan 31. marca 2019
  2. V primeru izkaza poslovnega izida je poslovni izid za leto, ki se je končalo 31. marca 2019
  3. V primeru izkaza denarnih tokov se je denarni tok družbe za leto, ki se je končalo 31. marca 2019

Zakaj je negativno mnenje pomembno?

  • Pomislimo, da zakoniti revizor pridobi dokaze, potrebne za revizijo, in med revizijo je ugotovil, da obstaja nekaj napačnih navedb. Vodstvo prosi, da odpravi netočnosti. Če poslovodstvo odpravi te napačne navedbe, potem poda mnenje brez pridržka. Kljub temu, če prvi ne izvede popravkov in je tako pomemben, da ne more podati mnenja s pridržkom, potem poda negativno mnenje.
  • Če ugotovi, da je pri prevarah prišlo do prevare v organizaciji, je tudi vodstvo organizacije vpleteno v revizijo, revizor pa je vodstvo prosil, naj to razkrije v računovodskih izkazih. Če poslovodstvo noče razkriti istega in če je tako pomembno, da poročila ne more samo kvalificirati, mora dati negativno mnenje.
  • Za deležnike podjetja je bistvenega pomena, tako kot za delničarje, saj so delničarji lastnik podjetja in morajo poznati finančno stanje podjetja, ker so v to organizacijo vložili svoj denar. Za banke morajo vedeti dejansko stanje organizacije, ali je podjetje sposobno odplačati posojilo in znesek obresti.
  • Vlada mora vedeti, da podjetje upošteva vsa pravila in predpise ter pravočasno plačuje zakonske dajatve. Ker imajo vse zainteresirane strani nekaj interesa za organizacijo, zato mora revizor, če se odloči, da računovodski izkazi ne dajejo resničnih in poštenih stališč ali če računovodski izkazi niso pripravljeni v skladu z zakoni in predpisi, dati negativno mnenje.

Razlika med škodljivimi in omejitvami odgovornosti

  •  Škodljivo mnenje -Kot je bilo pojasnjeno, med revizijo, če revizor dobi informacije in dokumente, ki kažejo, da obstajajo pomembne napačne navedbe ali prevare in poslovodstvo ni pripravljeno popraviti informacij ali razkriti, da v računovodskem izkazu notranji nadzor družbe ni dober ali če poslovodstvo poskuša omejiti obseg revizije. Niso pripravljeni odpraviti omejitve. V tem primeru mora revizor to sporočiti vodstvu višje ravni. Če tudi vodstvo na višji ravni ne odpravi omejitve, mora v tem primeru obvestiti pristojne za upravljanje in dati negativno mnenje. V svojem revizijskem poročilu, ko poda negativno mnenje, piše, da je pridobil zadostne in ustrezne dokaze. Na podlagi tega po njegovem mnenju računovodski izkazi ne dajejo natančnega in poštenega prikaza,ali računovodski izkazi niso pripravljeni v skladu z ustrezno zakonodajo.
  • Izjava o omejitvi odgovornosti - med revizijo, če revizor ne dobiva informacij od poslovodstva ali če mu poslovodstvo omejuje pridobivanje dokazov od zunanjih strank in ne dobi zadostnih dokazov iz nobenega vira. Če je prišlo do bistvenih napačnih navedb in nima ustreznih in ustreznih dokazov in je ta napačna navedba pomembna, da v tem primeru mnenja ne more samo obrazložiti, poda izjavo o zavrnitvi mnenja. V svojem revizijskem poročilu piše, da ni mogel pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov, zato ne more dati svojega mnenja o računovodskih izkazih.

Zaključek

Ko računovodski izkazi po reviziji ne zagotovijo vseh informacij in zakoniti revizor na podlagi vseh zbranih dokazov ugotovi, da računovodski izkazi ne vsebujejo resničnega in poštenega prikaza, se bo o vsem skupaj pogovoril z vodstvom in pristojnimi za upravljanje. . Po komunikaciji poda negativno mnenje.