Popolnoma amortizirana sredstva (opredelitev, primeri) | Kako obračunati?

Kaj so popolnoma amortizirana sredstva?

Popolnoma amortizirana sredstva pomenijo, da sredstev ni več mogoče amortizirati za računovodske ali davčne namene in da je vrednost sredstva, ki ostane, enaka reševalni vrednosti. To pomeni, da je celotna amortizacija podana v obračunanem amortizacijskem računu in čeprav so bili v celoti amortizirani bodisi po metodi SLM bodisi po metodi WDM ob upoštevanju dobe koristnosti sredstva, so še vedno del bilance stanja, razen če se prodajo ali uničijo.

 • Sredstvo se lahko v celoti amortizira iz dveh razlogov:
  • Doba koristnosti sredstva je potekla.
  • Sredstvo je prizadela izguba zaradi oslabitve, ki je enaka prvotni vrednosti sredstva.
 • Če je v bilanci stanja akumulirana amortizacija na strani obveznosti enaka prvotni vrednosti sredstva, to pomeni, da je bilo sredstvo amortizirano v celoti in nadaljnje amortizacije ni mogoče zagotoviti in bremeniti izkaz poslovnega izida kot odhodek.

Obračunavanje popolnoma amortiziranih sredstev

Zakonski računovodski organi so določili smernice in računovodske standarde, ki jih je treba upoštevati pri obračunavanju amortizacije in popolnoma amortiziranih sredstev. Glede na nedavno uveljavitev MSRP bodo vsa podjetja obvezna, da pripravijo svoje finančne podatke v skladu s pravili in predpisi MSRP.

 • MRS 16 in MRS 36 sta računovodska standarda, ki ju je treba upoštevati glede nepremičnin, naprav in strojev ter oslabitve sredstev.
 • Družba mora isto razkriti tudi v pojasnilih k računovodskim izkazom glede obravnave popolnoma amortiziranega sredstva.

1) Če je bilo sredstvo v celoti amortizirano

Ker so sredstva glavna sestavina posla, lahko njihova polna amortizacija pomembno vpliva na računovodske izkaze podjetja.

 • Popolnoma amortizirano sredstvo še naprej tvori del bilance stanja skupaj z nabrano amortizacijo, prijavljeno na pasivni strani bilance stanja.
 • To vpliva tudi na izkaz poslovnega izida, saj večji del amortizacije na popolnoma amortiziranih sredstvih ne bo prikazan kot odhodek, kar bo imelo za posledico povečanje dobička.
 • Spodaj je predstavitev v bilanci stanja:

2) Če je bilo sredstvo prodano

Če je popolnoma amortizirano sredstvo prodano, bo celotna nabrana amortizacija odpisana glede na sredstvo in v izkazu poslovnega izida ne bo nobenega vpliva, saj je celotna amortizacija že evidentirana. Dobiček, ki izhaja iz prodaje, se pripiše p & l a / c, ki je bil pridobljen s prodajo sredstev.

Primeri popolnoma amortiziranih sredstev

Primer # 1

Podjetje ABC Limited je 1. januarja 2019 kupilo stroje v vrednosti 2.000.000 USD in jih za 10 let poceni, ob predpostavki, da ne bo nobene rešilne vrednosti izraza.

Rešitev:

V tem primeru bo družba ABC limited zabeležila 20.000 USD na leto kot strošek amortizacije in jih enakovredno pripisala nabrani amortizaciji. Spodaj so omenjene revije amortizacije, ki jih ABC limited potrebuje v svojih knjigah, skupaj s potrebnimi razkritji in predstavitvijo v bilanci stanja.

 • Vpis v revijo vsako leto naslednjih 10 let:

 • Vnos v dnevnik na koncu obdobja:

2. primer

Predpostavimo, da je podjetje kupilo stavbo po ceni 10,00.000 USD. Družba je nato 5 let zgradbo amortizirala po stopnji 200.000 USD na leto. Trenutna tržna vrednost stavbe znaša 50,00.000 USD.

Rešitev:

Podjetje bo moralo evidentirati 2.000.000 USD kot strošek amortizacije tako, da bo bremenilo p & l a / c in knjižilo akumulirano amortizacijo za 5 let. Konec 5. leta bo trenutna bilanca stanja poročala o zgradbi po nabavni vrednosti 1000.000 USD, zmanjšani za njeno nabrano amortizacijo 10.00.000 USD (knjigovodska vrednost 0 USD), četudi je trenutna tržna vrednost stavbe 50.00.000 USD.

 • Razlog za takšno računovodstvo je v tem, da podjetje še naprej uporablja stavbo za svoje poslovanje in bi še naprej dolgoročno ustvarjalo koristi za podjetje. Če družba ne bo kapitalizirala nadaljnjih stroškov, ki bodo izboljšali strukturo, ne bo dovoljeno zaračunavati dodatnega amortiziranja sredstva in bo na tak način prijavljeno le na vsak datum bilance stanja.
 • Če namerava družba zgradbo prodati po trenutni tržni vrednosti, bi bila celotna nabrana amortizacija odpisana stavbi, dobiček od prodaje sredstev pa bo knjižen v izkaz poslovnega izida a / c kot »dobiček od prodaje sredstev ", s čimer se dobiček tekočih let napihne z zneskom dobička.
 • Objavi to prodajo; stavba ne bo prikazana v bilanci stanja, ker je bila prodana tretji osebi.

Zaključek

Tako obstajajo pravila in postopki, ki jih določijo računovodski organi vsake države, da sledijo računovodski obravnavi popolnoma amortiziranih sredstev, tako da so vsa podjetja med seboj primerljiva. Revizor družbe mora podati mnenje o resničnosti in poštenosti družbe ter o tem, ali družba upošteva vse računovodske usmeritve, ki so jih določili zakonski organi.