Srednja vrednost v primerjavi s srednjo vrednostjo | Razlike med uporabo metod v statistiki

Razlika med povprečno in srednjo vrednostjo

Srednja in srednja sta dva pogosto uporabljena izraza v matematiki, povprečje je kot povprečje danih števil in sešteje števila in jih deli s številom števil, kar nam daje povprečje, medtem ko mediana na drugi strani vrne srednje število iz celote podatkovni niz in če je nabor podatkov enakomerno, potem mediana sešteje dve srednji številki in ga deli z 2, tako da dobimo srednjo vrednost.

So merilo osrednje tendence in se pogosto uporabljajo pri merjenju velikih naborov podatkov, kjer je treba pripraviti analizo in interpretirati rezultate. Povprečje, mediana in način so tri mere povprečij, ki kažejo razpršenost podatkov iz povprečja ali povprečja. Te metode se v statistiki pogosto uporabljajo, medtem ko je povprečna vrednost podatkov med tremi najpogosteje uporabljena metoda.

Kaj je povprečno?

Srednja vrednost je preprost vsota števila opazovanj v nizu, ki se deli s številom opazovanj. Na primer, če govorimo o povprečni višini ali povprečni višini skupine, ki jo sestavlja 5 ljudi. Povprečno višino bi izračunali tako, da bi sešteli višino 5 ljudi, deljeno s številom ljudi, tj. 5.

Formula

Povprečna formula = (Vsota vseh opažanj / število opazovanj)

Kaj je mediana?

Mediana pa je srednja številka v nizu podatkovnih nizov, ki ločuje višji niz podatkov od spodnjega. Podatke je treba najprej razvrstiti po naraščajočem vrstnem redu, da se izračuna mediana podatkov. Če ima nabor podatkov kardinalnost, je treba vzeti sredino dveh srednjih števil v naboru podatkov. Vendar se ti dve metodi pogosto uporabljata zamenljivo.

Formula

Mediana formule = (n + 1) / 2

kadar je n liho število

Mediana = [(n / 2) + {(n / 2) +1}] / 2

ko je n sodo število

Povprečna vs srednja infografika

Poglejmo glavne razlike med povprečjem in srednjo vrednostjo.

Ključne razlike med povprečjem in srednjo vrednostjo

  • Srednja vrednost je enostavna za uporabo in uporabo in jo je mogoče uporabiti za poljuben niz podatkov, ne glede na to, ali je sodo ali liho. Po drugi strani je mediana nekoliko zapletena in nabor podatkov je treba pred izračunom najprej razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.
  • Srednja vrednost se običajno uporablja za običajne porazdelitve, medtem ko se mediana uporablja za nabor podatkov poševnih porazdelitev.
  • Srednja vrednost je preprosta, vendar ni močna, saj lahko vsebuje odstopanja v distribucijah in včasih uporabniku ne da pravilnih rezultatov za razlago. Po drugi strani pa je srednja metoda robustna in je primernejša za uporabo, saj je pri poševnih distribucijah izpeljala osrednjo težnjo nastavljenega datuma in bo uporabniku v primerjavi s povprečno vrednostjo dala veliko natančnih rezultatov
  • Obstaja samo ena formula srednje vrednosti, ki je vsota vseh opazovanj, deljena s številom opazovanj. Medijana pa ima dve formuli, eno od nenavadnih, kjer postanejo srednje vrednosti samo srednja števila iz nabora podatkov. Ko pa imamo celo nabor podatkov, se izbere sredina obeh vrednosti in se deli z 2, kar nam nato da mediano enakomernega nabora podatkov.

Primerjalna tabela povprečja in mediane

PomeniMediana
Srednja vrednost se izračuna tako, da se seštejejo vse vrednosti v podatkovnem polju, ki se nato deli s številom opazovanjMediana je natančna srednja vrednost nabora podatkov. Izračuna se lahko tako, da se niz podatkov razporedi po naraščajočem vrstnem redu in nato iz nabora podatkov poišče ali izbere srednja vrednost
Zaradi preprostega izračuna povprečja se v industriji bolj pogosto uporablja in nam daje hitro številkoV industriji se ne uporablja pogosto, je pa popolnejši in natančnejši od povprečja, ki je zgolj preprosta vsota števil
Običajno se uporablja za običajno poševen nabor podatkov, tj. Za normalno distribucijoZlasti je priročno opisati nabor podatkov s precejšnjo neskladnostjo podatkov ali kadar imajo podatki dolg rep. Pogosto se uporablja tam, kjer imajo orisi veliko težo podatkov, kar pomeni, da ni dobra metoda izračuna
To ni zanesljivo orodje za izračun, da bi izpeljali osrednjo težnjoJe zelo robustno orodje, saj določa težo podatkov, ki je navadno velika teža pri daljših repih
Je zelo občutljiv na izstopajočeVeliko manj vplivajo nanj izstopajoči
Uporaba je enostavnaJe kompleksne narave
Za kategorične podatke ga ni mogoče izračunati, saj vrednosti ni mogoče seštevatiZa kategorizirane nominalne podatke ga ni mogoče identificirati, saj ga ni mogoče logično razvrstiti.

Zaključek

Poleg srednje in srednje vrednosti obstaja še ena metoda, ki se pogosto uporablja za merjenje osrednje tendence, to je način. Način je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja v naboru podatkov, način ima prednost pred srednjo in srednjo vrednostjo, da jo lahko najdemo tako za numerični kot kategorizirani nabor podatkov.

Kljub obstoju načina in mediane nadrejenosti boljših rezultatov in analiz nad povprečjem je povprečje še vedno najprimernejše merilo osrednje tendence, še posebej, če je nabor podatkov običajna porazdelitev in so podatki običajno poševni.

Kot dober analitik bi bilo treba osrednjo težnjo izmeriti z vsemi tremi podatkovnimi metodami, razmislek o analizi pa skrbno analizirati, da bi dobili boljše in natančnejše rezultate v naboru podatkov.