Kratkoročna in nekratkoročna sredstva | 7 najpomembnejših razlik (z Infographics)

Razlika med kratkoročnimi in nekratkoročnimi sredstvi

Sredstva so viri podjetja; sredstva so dveh vrst, in sicer obratna sredstva in nekratkoročna sredstva. Kratkoročna sredstva so tista sredstva, ki so enakovredna denarnim sredstvom ali se bodo pretvorila v denarna sredstva v roku enega leta. Nekratkoročna sredstva so tista sredstva, ki se v enem letu ne bodo pretvorila v denar in so po naravi dolgoročna.

Kratkoročna sredstva sestavljajo denarna sredstva in njihovi ustrezniki, kar je običajno prva postavka na strani sredstev v bilanci stanja, ko je bilance pripravljena na podlagi likvidnosti. Denarni ustrezniki so običajno komercialni zapisi, ki jih podjetje investira in so tako likvidni kot denar. Druga kratkoročna sredstva so terjatve, ki jih družba dolguje do dolžnikov, ki jim je blago prodala na kredit.

Druga pomembna zaloga kratkoročnih sredstev; vsako podjetje mora vzdrževati določeno raven zalog za vodenje podjetja, tako visoka kot nizka raven zalog podjetje ni zaželeno. Druga kratkoročna sredstva vključujejo odložene davke od dohodka in vnaprej plačane prihodke.

OZO predstavljajo večji del nekratkoročnih sredstev podjetja. Obratni stroji in oprema se v bilanci stanja poročajo po knjigovodski vrednosti, ki je na splošno nabavna vrednost tega trdega sredstva. Podjetja amortizirajo tudi naprave in stroje bodisi po linearni metodi bodisi po metodi dvojnega upada.

Neto PP&E poroča podjetje, ki je bruto PP&E prilagodilo nabrano amortizacijo. Druga nekratkoročna sredstva vključujejo dolgoročne naložbe, dolgoročno odloženi davek, nabrano amortizacijo in amortizacijo. Dobro ime je primer neopredmetenega sredstva. Neopredmetena sredstva so prilagojena za amortizacijo in ne za amortizacijo.

Kratkoročna sredstva v primerjavi z nekratkoročnimi sredstvi

Ključne razlike

  • Kratkoročna sredstva so tista sredstva, ki so enakovredna denarnim sredstvom ali se bodo v roku enega leta pretvorila v denarna sredstva. Nekratkoročna sredstva ali dolgoročna sredstva so tista sredstva, ki se v enem letu ne bodo pretvorila v denar in so dolgoročna.
  • Seznam kratkoročnih sredstev vključuje denarna sredstva in njihove ustreznike, kratkoročne naložbe, terjatve do kupcev, zaloge in vnaprej plačane prihodke. Seznam nekratkoročnih sredstev vključuje dolgoročne naložbe, opredmetena osnovna sredstva, dobro ime, nabrano amortizacijo in dolgoročno odložene davke.
  • Kratkoročna sredstva se ob prodaji štejejo kot dobiček iz trgovanja in so obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb. Po drugi strani pa se to, kadar se prodajo dolgoročna sredstva, šteje za kapitalski dobiček in v tem primeru se uporablja davek na kapitalski dobiček.
  • Kratkoročna sredstva na splošno niso predmet prevrednotenja, le v nekaterih primerih so zaloge predmet prevrednotenja. Dolgoročna sredstva, kot je PP&E, mora podjetje prevrednotiti. Kadar se tržna vrednost opredmetenega sredstva zmanjša v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo tega sredstva. Družba mora knjigovodsko vrednost prevrednotiti, razlika pa se v izkazu poslovnega izida za to obdobje prikaže kot izguba.

Primerjalna tabela

OsnovaKratkoročna sredstvaNekratkoročna sredstva
DefinicijaKratkoročna sredstva so tista sredstva, ki so enakovredna denarnim sredstvom ali se bodo v roku enega leta pretvorila v denarna sredstva.Nekratkoročna sredstva so tista sredstva, ki se v enem letu ne bodo pretvorila v denar in so nekratkoročna.
PredmetiKratkoročna sredstva vključujejo postavke, kot so denarna sredstva in njihovi ustrezniki, kratkoročne naložbe, terjatve do kupcev, zaloge in vnaprej plačani prihodki.Nekratkoročna sredstva vključujejo dolgoročne naložbe, opredmetena osnovna sredstva, dobro ime, nabrano amortizacijo in dolgoročno odložene terjatve za davke.
NaravaKratkoročna sredstva so kratkoročni viri podjetja.Ta sredstva so dolgoročni viri za vodenje podjetja.
VrednotenjeNa splošno se kratkoročna sredstva v bilanci stanja vrednotijo ​​po tržnih cenah.Dolgoročna sredstva se vrednotijo ​​v bilanci stanja po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo. Za neopredmetena sredstva se vrednotijo ​​po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijo.
Dobra voljaNi del kratkoročnih sredstevNekratkoročna sredstva lahko nadalje razdelimo na opredmetena in neopredmetena sredstva. Najbolj priljubljeno neopredmeteno sredstvo je dobro ime, ki nastane s prevzemom.
Davčne poslediceProdaja obratnih sredstev povzroči dobiček iz trgovalnih dejavnosti.Prodaja dolgoročnih sredstev povzroči kapitalske dobičke in v takem primeru se uporablja davek na kapitalski dobiček.
PrevrednotenjeKratkoročna sredstva na splošno niso predmet prevrednotenja; le v nekaterih primerih so zaloge lahko predmet prevrednotenja.Prevrednotenje PP&E je zelo pogosto pri dolgoročnih sredstvih. Kadar se tržna vrednost opredmetenega sredstva zmanjša v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo tega sredstva. Družba mora prevrednotiti knjigovodsko vrednost sredstev in razliko v izkazani izgubi v izkazu poslovnega izida za to obdobje.

Zaključek

Sredstva so sredstva, ki jih podjetje potrebuje za vodenje in rast svojega poslovanja. Kratkoročna sredstva in nekratkoročna sredstva skupaj tvorijo celotna sredstva, ki jih zahteva podjetje. Dolgoročna sredstva so potrebna za dolgoročne namene poslovanja, kot so kopenska oprema in stroji, ki so potrebni za dolgoročno poslovanje.

Po drugi strani pa so kratkoročna sredstva viri, ki so potrebni za tekoče poslovanje podjetja. Kratkoročna sredstva se v bilanci stanja običajno poročajo po trenutni ali tržni ceni. Po drugi strani pa se nekratkoročna sredstva v bilanci stanja pripoznajo po nabavni ceni ob pridobitvi, prilagojeni za amortizacijo, ki je predmet prevrednotenja, kadar se tržna cena zniža v primerjavi s knjigovodsko ceno.