Kratkoročna sredstva (opredelitev, primeri) | Seznam Top 4

Kaj so kratkoročna sredstva?

Kratkoročna sredstva (znana tudi kot kratkoročna sredstva) so tista sredstva, ki so zelo likvidna in jih je mogoče enostavno prodati, da se ustvari denar s trga, običajno v enem letu. Takšna kratkoročna sredstva imajo zapadlost manj kot 12 mesecev in so po naravi zelo tržna in tržna.

Seznam primerov kratkoročnih sredstev

Sledijo različni sestavni deli kratkoročnih sredstev:

# 1- Denar in denarni ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so likvidna denarna sredstva, ki so prisotna v tekoči bilanci stanja podjetja. Sestavljen je tudi iz potrdila o vlogah in gotovini v blagajni ter gotovini na banki.

# 2- Dolžniki ali terjatve

Dolžniki oziroma terjatve so neplačani denar podjetja, proti kateremu je bil dvignjen račun, vendar denar podjetju še ni bil izročen. Zato je sredstvo za podjetje in ima svoj certifikacijski in plačilni cikel.

# 3- Predplačniški stroški

Predplačniški stroški so stroški podjetja, ki so plačani vnaprej in se plačajo za prihodnje obdobje. To je razlog, da se podjetju prikazuje kot sredstvo. Primeri predplačniških stroškov so najemnina za pisarno, ki se običajno plača v celoti za četrtletje ali leto v skladu z najemno pogodbo.

# 4- Kratkoročne naložbe

Ko ima družba v bilanci stanja nedejavna denarna sredstva, se družba odpove oportunitetnim stroškom za ta nedejavna denarna sredstva. Družba se zato odloči, da bo neuporabljeni denar vložila v različne kratkoročne podvige, kot so vzajemni skladi ali depoziti na vpogled, da bo denar vložila in uporabila.

Prednosti kratkoročnih sredstev

  • So zelo likvidni in se uporabljajo za upravljanje obratnega kapitala podjetja.
  • Uporabljajo se za analizo razmerja in analizo skupin vrstnikov. Prav tako govori o tem, kakšno je likvidnostno stanje podjetja in kako likvidno je podjetje za poplačilo kratkoročnih obveznosti.
  • Če imamo v bilanci stanja dobro količino kratkoročnih sredstev, postane družba likvidna. Prav tako nam govori o načrtih podjetja kot več denarja, več zadržanega dobička pa se porabi za prihodnost in nadaljnje naložbe v prihodnje cilje podjetja.
  • Kratkoročna ali kratkoročna sredstva so zelo zamenljiva in uporabna. So fizično obstojni in so oprijemljivi.

Slabosti kratkoročnih sredstev

  • Preveč dela bilance stanja je vezanih na obratna sredstva; lahko je znak slabega finančnega zdravja podjetja.
  • Preveč kapitala, zataknjenega v kratkoročna sredstva podjetja, pomeni neučinkovito obratno kapital podjetja in podjetje ne uporablja pravilno svojih obratnih sredstev. Lahko povzroči izgubo tržnega deleža in poslovanja.
  • Kratkoročna sredstva so zelo likvidna, zaradi česar so dober del za analizo, saj si nobeno podjetje ne more privoščiti, da bi imelo v bilanci stanja preveč kratkoročnih sredstev, zlasti gotovine v blagajni in gotovine v banki.

Zaključek

Zato je natančna analiza kratkoročnih sredstev nujna, da lahko podjetje deluje učinkovito. Tudi obratna sredstva se zelo uporabljajo pri analizi razmerja podjetja, ki uporabniku pove, kje stoji podjetje v primerjavi s svojimi globalnimi vrstniki.