Vmesni računovodski izkazi (značilnosti, primeri) | Ali so revidirani?

Kakšni so vmesni računovodski izkazi?

Vmesni računovodski izkazi so računovodski izkazi, ki se objavijo v obdobju leta, med katerim se objavijo letni izkazi (na splošno se vmesni izkazi objavijo četrtletno, ki se konsolidirajo v letne).

Pojasnjeno na kratko

Medletni računovodski izkazi so tisti sklopi računovodskih izkazov, ki vsebujejo podrobnosti za manj kot eno leto in jih je mogoče dopolniti ali strniti. Javna podjetja morajo takšne računovodske izkaze izdajati četrtletno.

Namen je zagotoviti drugim uporabnikom in vlagateljem posodobljene informacije o delovanju korporacije.

Če želite pravočasno preučiti poslovanje podjetja, namesto da bi čakali na konec obračunskega obdobja in niste na voljo še dolgo po koncu poslovnega leta.

Med dodeljevanjem investicijskega kapitala vlagatelji redno najdejo posnetke, ki sčasoma vodijo do večje likvidnosti.

Lastnosti

Koncept tega se lahko uporablja za kateri koli rok obdobij, na primer zadnjih sedem mesecev ali pet mesecev. Ker se tovrstni računovodski izkazi v določenem trenutku nanašajo samo na lastniški kapital, sredstva in obveznosti, se začasni koncept ne uporablja za bilanco stanja in ne nekaj časa. Ker vsebujejo iste dokumente, so vmesni računovodski izkazi podobni letnim računovodskim izkazom. Tisti, ki jih najdemo v letnih računovodskih izkazih, se bodo ujemali tudi s postavkami v medletnih izkazih.

Glavne razlike so na spodnjih področjih:

  • Razkritja le nekaj obrazcev niso potrebna ali pa jih je mogoče predstaviti v obliki, ki je bolj povzeta.
  • Osnova za nastank časovnih razmejitev : Pasivne časovne razmejitve se med obdobji poročanja lahko razlikujejo. Na primer, pripoznanje odhodka se lahko razdeli na več obdobij ali pa se lahko v celoti zabeleži v enem poročevalskem obdobju.
  • Sezonskost je tista, ki pomembno vpliva na prihodke, ki jih ustvari podjetje. Vmesni izkazi lahko v takih primerih razkrijejo obdobja večjih izgub in dobička, ki pa niso razvidna iz letnih računovodskih izkazov.

Ali se revidirajo vmesni računovodski izkazi?

Glede na stroške in čas, potrebni za revizijo, in zahteve po finančnih informacijah, večinoma niso revidirani in so tudi zgoščeni; revidirajo se samo letni računovodski izkazi ob koncu leta.

Četrtletni računovodski izkazi se namesto tega pregledajo, če je družba v javni lasti. Zunanji revizor lahko opravi pregled, vendar so dejavnosti precej manjše od tistih, ki so zaposleni v reviziji, ki jo zajema pregled. Zato je nujno prebrati celotne in prej izdane letne računovodske izkaze in poročila.

Računovodske prakse v teh izkazih morajo biti redne z računovodskimi praksami, ki se bodo upoštevale v letnih računovodskih izkazih, saj vmesni izkazi znašajo kot zneski, navedeni v uradnem izkazu poslovnega izida za leto.

Pomen

Zdaj bomo razpravljali o nekaj drugih bistvenih vsebinah:

MRS 34 „Medletno računovodsko poročanje“ zahteva, da medletni računovodski izkazi, strnjeni ali popolni, vključujejo:

  • Na koncu tekočega vmesnega obdobja izkaz finančnega stanja in primerjalni izkaz finančnega stanja na koncu neposredno predhodnega poslovnega leta.
  • Dva ločena izkaza, izkaz poslovnega izida in še en izkaz vseobsegajočega donosa za tekoče medletno obdobje, kumulativno za tekoče poslovno leto do danes, s primerjavama za primerljiva medletna obdobja. Ali en izkaz poslovnega izida in drug izkaz vseobsegajočega donosa za tekoče medletno obdobje in kumulativno za leto do danes tekoče proračunsko leto s primerjalnimi podatki za primerljiva medletna obdobja.
  • Za tekoče poslovno leto do danes izkaz sprememb lastniškega kapitala, ki prikazuje kumulativne spremembe kapitala, s primerjalnim izkazom za primerljivo obdobje do datuma predhodnega neposrednega proračunskega leta in
  • Za tekoče poslovno leto do danes izkaz denarnih tokov s primerjalnim izkazom za primerljivo obdobje do datuma prejšnjega neposrednega proračunskega leta.

Za poročanje o uspešnosti finančne družbe se uporablja pred začetkom poslovnega leta in ob koncu poslovnega leta. V te izjave je vključena tudi vrsta strnjenih izkazov, ki pomagajo zajeti status podjetja in ekonomski položaj. Položaj podjetja, finančno stanje, dohodek, mehanizem denarnega toka in druge s tem povezane spremembe so številni od teh lastnosti.

Zaključek

Javno finančno poročilo, ki zajema manj kot eno leto, je v bistvu vmesni računovodski izkaz. Tipični primeri so lahko preprosto četrtletno poročilo ali šestmesečno finančno poročilo. Ni ga treba revidirati. Vendar pa lahko podjetja z zagotavljanjem najnovejših informacij v tem vmesnem računovodskem poročanju pravočasno sporočijo svojo finančno uspešnost vlagateljem in finančnim analitikom.