Oslabljena sredstva (opredelitev, primer) | Kaj je oslabitev sredstev?

Opredelitev oslabljenih sredstev

Oslabljena sredstva so tista sredstva v bilanci stanja družbe, katerih knjigovodska vrednost sredstev v knjigah presega tržno vrednost (nadomestljiva vrednost), izguba pa se pripozna v izkazu poslovnega izida družbe. Oslabitev sredstev običajno najdemo v postavkah bilance stanja, kot so dobro ime, dolgoročna sredstva, zaloge in terjatve.

Primer oslabljenih sredstev

Družba A ltd je kupila družbo B ltd in kot nakupno ceno za nakup družbe B ltd plačala 19 milijonov USD. V času nakupa je bila knjigovodska vrednost sredstev družbe B 15 milijonov dolarjev. V letu po prevzemu je prodaja družbe B ltd. padla za približno 38% zaradi nekaterih sprememb vodstva pri delovanju podjetja in zaradi vstopa konkurenta v isto poslovno področje s cenejšim nadomestkom. Posledično poštena tržna vrednost družbe B ltd pade na 12 milijonov USD s 15 milijonov USD, ko je bila opravljena prevzem. Analizirajte vpliv oslabitve.

Rešitev

Družba A ltd je kupila družbo B ltd in kot nakupno ceno za nakup družbe B ltd plačala 19 milijonov USD. Ko je knjigovodska vrednost sredstev družbe B znašala 15 milijonov dolarjev, je treba dodatni znesek v višini 4 milijone dolarjev (19 do 15 milijonov dolarjev), ki ga je družba A ltd plačala nad knjigovodsko vrednostjo premoženja družbe B, evidentirati kot dobro ime na strani sredstev v bilanci stanja družbe A. V enem letu po prevzemu je prodaja družbe B ltd. padla za približno 38%, posledično pa poštena tržna vrednost družbe B ltd pade s 15 milijonov na raven 12 milijonov dolarjev.

V skladu z zahtevo Splošno sprejetih računovodskih načel morajo družbe vsako leto preizkusiti dobro ime in druga neopredmetena sredstva za oslabitve. Po enem letu je torej družba A ltd. bo primerjala pošteno vrednost odvisne družbe B ltd. z knjigovodsko vrednostjo, ki je prisotna v bilanci stanja skupaj z dobrim imenom. V primeru, da je poštena vrednost družbe B ltd. je manjša od njegove knjigovodske vrednosti družbe A ltd, potem je odgovorna za oslabitev.

V tem primeru B ltd po letu poštene tržne vrednosti podjetja pade na 15 milijonov dolarjev na raven 12 milijonov dolarjev. Zdaj se bo ta poštena tržna vrednost družbe B ltd skupaj z dobrim imenom primerjala z dejansko vrednostjo, evidentirano v poslovnih knjigah, in z različnim zneskom se bo dobro ime zmanjšalo.

Trenutna poštena tržna vrednost + dobro ime = 12 milijonov dolarjev + 4 milijone dolarjev = 16 milijonov dolarjev

Teh 16 milijonov dolarjev bodo primerjali z začetno plačano kupnino (19 milijonov dolarjev), razlika pa bo oslabitev dobrega imena.

Oslabitev = 19 milijonov dolarjev - 16 milijonov dolarjev = 3 milijone dolarjev

Ta znesek se zmanjša od zneska dobrega imena, ki je prisoten v poslovnih knjigah

= Prvotno zabeleženo dobro ime - 3 milijone dolarjev = 4 milijone dolarjev - 3 milijone dolarjev = 1 milijon dolarjev

Tako je v tem primeru dobro ime oslabljena sredstva, v bilanci stanja pa bo znesek novega dobrega imena, ki se bo izkazal, znašal milijon dolarjev.

Prednosti

  • Oslabljeno premoženje in oslabitev vlagateljem in analitikom omogočata, da ocenijo vodstvo podjetja in njihovo odločanje, saj upravitelji, ki morajo zaradi oslabitve sredstva odpisati, morda nimajo dobre odločitvene moči.
  • Številne poslovne napake so se zgodile po padcu oslabljene vrednosti. Ta razkritja lahko upnikom in vlagateljem podjetja služijo kot zgodnji opozorilni signal za njihovo naložbeno analizo.

Slabosti

  • Podrobnih navodil o obravnavi oslabljenih sredstev ni.
  • Na splošno postane težko poznati merilno vrednost, ki bi jo bilo treba uporabiti za določitev zneska oslabitve.

Pomembne točke o oslabljenih sredstvih

  • Oslabitev je treba zabeležiti le, če se predvideva, da bodoči denarni tokovi v podjetju ne bodo več povrnjeni.
  • Vnos v dnevnik za evidentiranje oslabitve je bremenitev računa izgube ali računa odhodkov z ustreznim dobropisom osnovnega sredstva.
  • Ko se knjigovodska vrednost oslabljenih sredstev popravi, se izguba pripozna v izkazu poslovnega izida družbe.

Zaključek

Oslabljena sredstva so tista sredstva, katerih tržna vrednost je nižja od njihove knjigovodske vrednosti. Vsa sredstva, neopredmetena ali opredmetena, so nagnjena k oslabitvi. Subjekti morajo opraviti teste oslabitve, če obstajajo znaki glede oslabitve, razen dobrega imena in drugih neopredmetenih sredstev, v primeru katerih je treba letno opraviti preizkus oslabitve v skladu z zahtevo Splošno sprejetega Računovodska načela. Po padcu vrednosti oslabljenih sredstev je prišlo do številnih poslovnih neuspehov. Ta razkritja lahko upnikom in vlagateljem družbe služijo kot zgodnji opozorilni signal za njihovo naložbeno analizo. Tako oslabljena sredstva različnim deležnikom na različne načine pomagajo pri njihovi analizi, preden sprejmejo kakršno koli odločitev v zvezi s podjetjem.