Revizijsko tveganje (pomen, formula) | Top 3 vrste revizijskega tveganja

Kaj je revizijsko tveganje?

Revizijsko tveganje je verjetnost, da računovodski izkazi družbe vsebujejo napako, ki je pomembna za družbo, čeprav jo je revizor družbe preveril in revidiral brez kakršnih koli kvalifikacij v zvezi z njo.

Preprosto povedano, revizijsko tveganje je opredeljeno kot tveganje, da računovodski izkazi ne bodo resnično reprezentativni za dejansko finančno stanje organizacije ali namerni poskus prikrivanja dejstev, čeprav revizijsko mnenje potrjuje, da v izkazih ni nobenih pomembnih napačnih navedb. To tveganje lahko vpliva na delničarje, upnike in bodoče vlagatelje.

 • To tveganje lahko nastane zaradi ene ali obeh strank ali revizorjev.
 • To tveganje je lahko posledica dveh razlogov - napak / napak ali namernih napačnih navedb.

Top 3 vrste revizijskih tveganj

Sledijo tri najboljše vrste:

# 1 - Neločljiva tveganja

Neločljivo tveganje je tveganje, ki ga zaradi neobvladljivih dejavnikov ni mogoče preprečiti, prav tako pa ga ni mogoče najti v reviziji.

Primer: transakcije, ki vključujejo denarni znesek z visoko vrednostjo, nosijo več tveganja, kot je transakcija s čeki z visoko vrednostjo.

Viri lastnega tveganja:
 1. Kompleksne poslovne transakcije z izvedenimi instrumenti;
 2. Transakcije, ki zahtevajo visoko stopnjo presoje, kar lahko vodi v nevarnost, da ne bodo identificirane;
 3. Industrija s pogostim tehnološkim razvojem lahko podjetja izpostavi tveganju zastaranja tehnologije.
 4. Podjetje, ki je v preteklosti že napačno poročalo o nekaterih številkah, je verjetno, da ga bo znova napačno poročalo.

# 2 - Nadzorna tveganja

Kontrolno tveganje je tveganje napake ali napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi neuspeha notranjega nadzora.

Primer: Neupoštevanje nadzora in preprečevanja transakcij s strani osebja, ki sploh ni pooblaščeno za izvajanje transakcij.

Viri nadzornega tveganja:
 1. Če poslovodstvo ni vzpostavilo ustreznega in učinkovitega notranjega nadzora za računovodsko poročanje.
 2. Nezadostno ločevanje nalog med osebami, odgovornimi za finančno poročanje;
 3. Neobstoj kulture ustrezne dokumentacije in arhiviranja;

# 3 - Tveganja za odkrivanje

Tveganje odkrivanja je tveganje, da revizor ne bo odkril napak ali napačnih navedb v računovodskih izkazih in s tem dal napačno mnenje o računovodskih izkazih podjetja.

Primer: Revizorji niso ugotovili, da družba stalno poroča o računovodskih izkazih.

Viri tveganja za odkrivanje:
 1. Slabo revizijsko načrtovanje, izbira napačnih revizijskih postopkov s strani revizorja;
 2. Slaba interakcija in sodelovanje revizorja z revizijskim vodstvom;
 3. Slabo razumevanje strankinega poslovanja in zapletenost računovodskih izkazov;
 4. Napačna izbira velikosti vzorca.

Formula revizijskega tveganja

Na splošno se tveganje izračuna s kombinacijo vseh zgornjih treh vrst revizijskih tveganj. Formula je naslednja:

Revizijsko tveganje = lastno tveganje * tveganje nadzora * tveganje zaznavanja

Na podlagi zgoraj navedenih dejavnikov tveganja lahko revizorji dosežejo stopnjo tveganja in se odločijo za strategijo, s katero se bodo spopadli z njo.

Kako zmanjšati revizijsko tveganje?

 1. Imeti močno revizijsko skupino, ki ima dovolj znanja o poslovanju in transakcijah;
 2. Skupina ima dovolj časa za analizo finančnega stanja;
 3. Zagotavljanje tesnega sodelovanja z vodstvom podjetja naročnika za razumevanje poslovne filozofije in praks;
 4. Zagotavljanje ustreznih in ustreznih tehnik vzorčenja;
 5. Natančna ocena naročnikovih notranjih kontrolnih sistemov, da se ve, ali je nadzor močan ali šibek;
 6. Pravilno načrtovanje revizije in izbira revizijskega postopka;