Najem kapitala v primerjavi z operativnim najemom Top 8 razlik

Razlika med kapitalom in poslovnim najemom

Za najem obstajajo različne računovodske metode, pri katerih se lahko v primeru najema kapitala lastništvo obravnavanega sredstva ob koncu najema prenese na najemnika, v primeru operativnega najema pa lastništvo obravnavanega sredstva obdrži najemodajalec.

Najem je pogodbeni sporazum med najemodajalcem (lastnikom sredstva) in najemnikom (sredstvo najame). Razvrščeni so v dve vrsti, odvisno od tega, kako se prenaša lastniško tveganje in koristi.

Kaj je najem kapitala?

Imenuje se tudi finančni najem. Kapitalski najem je najem, ki v bistvu prenese vsa tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva. Z drugimi besedami, kapitalski najem je lahko najem, pri katerem sedanja vrednost minimalnih najemnin ob začetku najema presega ali je v bistvu enaka celotni pošteni vrednosti zakupljenega sredstva. Gre za najem, pri katerem najemnik evidentira osnovno sredstvo kot svoje sredstvo, kar pomeni, da se najemodajalec obravnava kot stranka, ki slučajno financira sredstvo, ki ga ima najemnik.

Najemodajalec bi moral najem obravnavati kot finančni najem, če je izpolnjeno katero od spodaj navedenih meril:

 • Obstaja možnost nakupa zakupljenega sredstva; ali
 • Najemno obdobje zajema najmanj petinsedemdeset odstotkov dobe koristnosti sredstva; ali
 • Lastništvo najetega sredstva se po izteku najema prenese na najemnika; ali
 • Najnižja sedanja vrednost najemnin znaša najmanj devetdeset% poštene vrednosti sredstva na začetku najema.

Kaj je operativni najem?

Operativni najem je naveden kot najemna pogodba, ki ne vključuje prenosa večjega tveganja in koristi od lastništva sredstva, danega v zakup najemniku. Običajno ima obdobje, ki je bistveno manjše od poštene vrednosti sredstva v zakupu.

Najemi, ki ne izpolnjujejo nobenega od štirih kriterijev, se obračunavajo kot operativni najem.

 • Test 1: Prenos lastništva
 • Test 2: Ugodna možnost nakupa?
 • Test 3: Najemni rok> = 75% ekonomskega življenja?
 • Test 4: Trenutna vrednost plačil> = 90% poštena tržna vrednost?

Če so vsa merila resnična, se upošteva najem kapitala.

Capital Lease v primerjavi z operativnim najemom Infographics

Analitikova perspektiva

Razvrstitev najemov

Del opreme s tržno ceno (FMV) v višini 100.000 ameriških dolarjev in dobo koristnosti 5 let se da v zakup najemniku za obdobje 4 let. Najemnine znašajo 26.000 ameriških dolarjev letno. Obrestna mera izposoje za podjetje znaša 8%, obrestna mera, predvidena v najemu, pa 7%. Najemnik ne predvideva nakupa sredstva na koncu obdobja najema niti nobene ugodne možnosti nakupa.

Najprej poglejmo, ali gre za najem kapitala ali operativni najem. Da bi to razumeli, opravimo teste, da ugotovimo enako.

Rezultata preizkusov 1 in 2 sta operativni najem

Test 3 pomeni, da gre za najem kapitala.

Test 4 pomeni, da gre za operativni najem.

Na splošno vemo, da je najem razvrščen kot kapitalski najem, če NI izpolnjen noben preskus.

Primer

Za primerjavo bomo uporabili isti primer.

Del opreme s tržno ceno (FMV) v višini 100.000 ameriških dolarjev in dobo koristnosti 5 let se da v zakup najemniku za obdobje 4 let. Najemnine znašajo 26.000 ameriških dolarjev letno. Obrestna mera izposoje za podjetje znaša 8%, obrestna mera, predvidena v najemu, pa 7%. Najemnik ne predvideva nakupa sredstva na koncu obdobja najema niti nobene ugodne možnosti nakupa.

Učinek bilance stanja

 • V operativnem najemu NI bilance stanja.
 • Vpliv na bilanco stanja je samo pri kapitalskem najemu.
 • Sedanja vrednost 7% znaša 88.067 USD
 • Tako sredstva kot obveznost se na začetku povečata za sedanjo vrednost najemnin

Učinek bilance stanja, saj so plačila izvedena spodaj

Knjigovodska vrednost sredstev ob koncu vsakega leta.

Upoštevajte, da naslednje -

 • Amortizacija (obdobje 4 let) = 88.067 USD / 4 = 22.017 USD,
 • Odplačila glavnice so enaka najemnin MANJ odhodkov za obresti
 • Sredstvo se amortizira po stopnji, ki se razlikuje od stopnje amortizacije obveznosti. Vrednosti sta enaki le ob začetku in prenehanju najema

Učinek izkaza poslovnega izida

 • Dohodek iz poslovanja je večji pri najemu kapitala (To je zato, ker so stroški amortizacije pri najemu kapitala nižji od najemnin)
 • Čisti dohodek je v prvih letih nižji za najem kapitala

Učinek denarnega toka

 • Pri operativnem najemu celotno gotovinsko plačilo zmanjša denarni tok iz poslovanja.
 • Pri kapitalskem najemu del plačila najemnine, ki se šteje za plačilo glavnice, zmanjša denarni tok iz finančnih dejavnosti.
 • Računovodska obravnava ne vpliva na skupni CF.

Ključne razlike

 • Čisti dohodek bo v operativnem najemu v začetnih letih višji, ker bodo zneski amortizacije in obresti višji pri finančnem najemu. Ko se bo najem končal, se bo stanje obrnilo. Vendar pa se bo skupni čisti dohodek v celotnem obdobju najema sestavil na enako število pod obema kategorijama, saj gre le za mehanizme poročanja.
 • EBIT je pri kapitalskem najemu višji, ker je del najemnine plačilo obresti, kar se poroča pod EBIT in v izkazu poslovnega izida; vendar je celotno plačilo zakupa prijavljeno nad EBIT v okviru Operativni najem.
 • Finančni direktor je višji pri najemu kapitala, ker je del najema, ki gre za zmanjšanje dolžniške obveznosti, del denarnega toka iz financiranja in samo obresti tvorijo del finančnega direktorja. Nadaljnji davki so zaradi amortizacije nižji, amortizacija pa se doda nazaj. Vendar pa v okviru operativnega najema celotno plačilo najemnine zmanjša finančnega direktorja in davek je višji zaradi pomanjkanja stroškov amortizacije.
 • Torej je CFF nižji za finančni najem in višji za poslovni najem, vendar je v celotnem obdobju najema vsota spremembe denarnih sredstev enaka.

Primerjalna tabela najema kapitala in operativnega najema

Merila / postavkaNajem kapitalaOperativni najem
NaravaTo je alternativa nakupu osebne varovalne opreme z uporabo dolžniškega financiranjaTo je alternativa najemu osebne varovalne opreme za fiksno najemnino.
Vpliv na izkaz poslovnega izidaAmortizacija OZO in obresti na dolžniško financiranje so omenjene v izkazu poslovnega izida.Samo najemnine so stroški, ki so navedeni v izkazu poslovnega izida.
Vpliv na bilanco stanjaPV najemnin ali poštena vrednost osebne zaščite se poroča v bilanci stanja (kar je nižje). Torej se sredstva povečujejo, ko se osebna zaščitna sredstva kapitalizirajo, obveznosti pa se povečajo, ko se ji doda dolžniško financiranje.Na bilanco stanja to ne vpliva, saj je najem izključno odhodki.
Vpliv na izkaz denarnih tokov
 • Amortizacija se doda nazaj, saj gre za nedenarne stroške, zato je finančni direktor višji.
 • Amortizacija in obresti zmanjšujejo dobiček, zato se v začetnih letih plačujejo nižji davki.
 • Na denarni tok pri financiranju vplivajo dolžniško financiranje in odplačila glavnice za dolg, uporabljen za financiranje najema. Obresti za financiranje zmanjšujejo finančnega direktorja.
Ker so samo najemnine del izkaza poslovnega izida, so davki višji, zato zmanjšujejo finančnega direktorja in najemnine predstavljajo del finančnega direktorja namesto denarnih tokov iz financiranja.
Zunajbilančno financiranjeKer je sredstvo evidentirano v bilanci stanja in se ustvari dolžniška obveznost, so razmerja, kot so donosnost sredstva in razmerje med dolgom in kapitalom, videti manjša in lahko pomenijo pomanjkanje učinkovitosti ali manjšo solventnost.Ker v bilanci stanja ni evidentirano nobeno sredstvo in ne nastane dolžniška obveznost, so razmerja, kot so razmerje med donosnostjo in razmerjem med dolgom in kapitalom, videti boljše.
Nevarnost zastaranjaPo koncu najemnega obdobja se lastništvo sredstva prenese na najemnika, zato se prenese tudi tveganje zastarelosti in če pride do kakšne tehnološke inovacije, zaradi katere je sredstvo do takrat zastarelo, se najemnik z njim zatakne . Torej je to tveganje za najemodajalca majhno in za najemnika veliko.Po koncu najemnega obdobja se sredstvo vrne najemodajalcu, zato je tveganje zastaranja za najemnika majhno, za najemodajalca pa veliko.
US GAAP v primerjavi s klasifikacijo MSRPUS GAAP je bolj natančen, saj omenja, da lahko obstajata dve vrsti najemov pri kapitalskem najemu in kateri koli od naslednjih pogojev vodi do razvrstitve kot kapitalski najem:

 • Najem vrste zakup, na koncu katerega se lastništvo prenese in najemodajalec dobiček, ker je PV plačil večja od knjigovodske vrednosti zakupljene osebne zaščitne opreme
 • Direktni finančni najem je tisti, pri katerem ni dobička, najemodajalec pa je le najemnik.
 • Ameriški GAAP zahteva, da je obdobje zakupa vsaj 75% življenjske dobe osebne zaščitne opreme.
 • PV najemnin znaša najmanj 90% poštene vrednosti zakupnega sredstva.
 • Obstoj ugodne možnosti nakupa

MSRP omenja splošnejšo kategorizacijo, ki pravi, da je treba vsa tveganja in koristi prenesti na najemnika

Če v skladu z US GAAP ni izpolnjen noben pogoj kapitalskega zakupa, je razvrščen kot poslovni najem.

MSRP omenja splošnejšo kategorizacijo, ki pravi, da se vsa tveganja in koristi ne smejo prenesti na najemnika.

Analiza razmerja
 • Nižja razmerja med tekočim in premoženjem
 • Spodnji obratni kapital
 • Nižja donosnost sredstev in kapitala
 • Višja razmerja med dolgom in kapitalom ter sredstvi
 • Višja razmerja med tekočo in premoženjem;
 • Višja obratna sredstva
 • Višja donosnost sredstev in kapitala
 • Nižja razmerja med dolgom in kapitalom ter sredstvi